Recykling

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464) określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał 
firmie Metalkas Sp. z o.o. nr rejestrowe:
E0010810W
E0010810WBW

Co zrobić ze zużytym sejfem?

Sejf z zamkiem elektronicznym należy utylizować w sposób zgodny z obowiązującym prawem i uregulowaniami. Taki produkt zawiera elementy elektroniczne i baterie, nie można więc wyrzucić go razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Jeśli posiadasz sejf do utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie masz możliwości utylizacji produktu. Pamiętaj, że zużyte baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje o utylizacji urządzeń elektronicznych i baterii:


Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt powinien być utylizowany osobno od odpadów z gospodarstwa domowego. Gdy osiągnie on kres swojego życia, zanieś go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne (np. PSZOK) lub sprawdź, kiedy w Twojej okolicy wywożone będą takie śmieci. Za nieprawidłowe pozbycie się sprzętu elektronicznego grozi kara grzywny. Specjalna zbiórka i bezpieczna utylizacja tego typu śmieci pomagają chronić środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.